Veel gestelde vragen

EMDR-opleidingen

Ja. Voor de eerste 2 dagen van de opleiding geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Wanneer hier niet aan kan worden voldaan, kan de opleiding niet voortgezet, danwel gestart worden. Bij het missen van (een gedeelte van) de eerste 2 dagen, dient de hele cursus opnieuw gestart te worden. Zie ook onze annuleringsvoorwaarden. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Er zijn beperkt mogelijkheden voor het inhalen van een gemiste videodag, dit kan dus alleen in uitzonderlijke gevallen, en deze plekken zijn bestemd voor deelnemers die onverwacht uitvallen tijdens een lopende cursus. Wanneer u van tevoren weet dat u niet alle dagen aanwezig kunt zijn dient u zich in te schrijven voor een editie waar u wel alle dagen kunt volgen.
Aan het inhalen van een videodag zijn kosten verbonden.

Dit is alléén mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Hierbij valt te denken aan:

 • het wisselen van baan, waardoor de doelgroep waarmee u werkt veranderd,
 • het werken met beide doelgroepen

Wanneer u alleen werkt met kinderen, jeugd, of volwassenen met een verstandelijke beperking dient u de opleidingsroute EMDR K&J te volgen.

Indien u onder de uitzonderingen valt is het beleid als volgt:

 • Volledige basistraining voor volwassenen gevolgd, maar nog geen supervisie gehad? Dag 3 van de KJ-training is verplicht + dag 4 daarnaast sterk aanbevolen (aanvullende kennis en video’s met KJ)
 • Naast de basistraining volwassenen al een eerste reeks supervisie gevolgd? Dan is naast dag 3  het bijwonen van een halve dag 4 sterk aanbevolen (slechts een paar video’s en aanvullende kennis)
 • Al practioner EMDR volwassenen? Het volgen van dag 3 en alleen halve ochtend dag 4 voor aanvullende kennis is verplicht. Als iemand graag het video’s bespreken wil bijwonen, mag dit uiteraard.

Neemt u, voordat u zich hiervoor wilt aanmelden altijd eerst contact op met Psy-zo! Onderwijs door een e-mail te sturen naar onderwijs@psy-zo.nl. Er is voor dit traject een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Kijk ook op: EMDR KJ / veel gestelde vragen.

Let op: andersom kan dit wel! Indien u de basisopleiding Kind en Jeugd hebt gedaan, kunt u zonder moeite deelnemen aan de vervolgopleiding Volwassenen.

Ik heb door omstandigheden een (gedeelte van) een video-dag gemist, kan ik dit inhalen?

Indien een hele video dag gemist wordt dan mag dit niet gecompenseerd worden met een vervangende of supervisie-opdracht. Een supervisie-opdracht is ervoor bedoeld om iemand voortijds (met een geldige reden), bijvoorbeeld een uur of een half uur eerder op de cursusdag te laten vertrekken. Wanneer er een langere periode, of een gehele dag, wordt gemist dient dit volledig ingehaald te worden. Let op: hier zijn extra kosten aan verbonden, kijk hiervoor bij Aanwezigheid & Annuleren.

Ik heb dag 3 gemist, kan ik dit ook compenseren met nog een keer dag 4 en vice versa?

Nee, deze dagen zijn niet inwisselbaar. Dit geldt voor alle cursussen, dus voor zowel de basis- als de vervolgtrainingen. U dient de daadwerkelijk gemiste dag in te halen. Let hierbij op: er zit een opbouw in de opleiding. Wanneer u dag 3 mist, dient u deze eerst in te halen alvorens dag 4 bij te kunnen wonen.

In dit geval is het aan te raden om de EMDR cursus voor Kind & Jeugd te volgen. Aan te raden is om de supervisie te volgen bij een supervisor die ervaring met beide doelgroepen heeft.

Om lid te blijven van de Vereniging EMDR Nederland dient u binnen 3 jaar na afronden van de basistraining gestart te zijn met de erkende EMDR vervolgtraining, waarna de registratie voor het practitionerschap binnen 6 jaar na afronden van de basistraining dient te zijn aangevraagd. Indien u geen lid bent / wilt blijven, zijn deze termijnen niet van toepassing. Kijk voor alle voorwaarden van de Vereniging EMDR Nederland op de website van de vereniging.

Binnen welk tijdsbestek dient de basis- danwel vervolgopleiding gevolgd te worden?

Er is vooralsnog gene maximale termijn vast gesteld waarin uiterlijk de laatste dag ingehaald mag worden. Dit mag dus ook nog na 1 of 2 jaar gedaan worden.

CGT-opleidingen

Nee, dit zijn de voorwaarden:

 • Maximaal 10% van de contacttijd is verzuimd: er kan worden volstaan met het inhalen van de voor de verzuimde uren opgegeven huiswerkopdrachten
 • 10 – 20% van de contacttijd is verzuimd: er moeten extra opdrachten worden uitgevoerd ter compensatie van de gemiste uren.
 • Meer dan 20% van de contacttijd is verzuimd: de gemiste bijeenkomsten moeten worden ingehaald in een andere cursus. Pas na het inhalen mag, wanneer aan de andere voorwaarden is voldaan, een verklaring van geslaagd zijn worden afgegeven. Gemiste sessies moeten binnen een jaar na het einde van de cursus zijn ingehaald.

Let op: aan het inhalen van cursusdagen zijn kosten verbonden, tevens is dit niet bij elke cursus mogelijk in verband met het maximale aantal deelnemers. Neem daarom altijd contact op met Psy-zo! wanneer u (teveel) dagen mist, en kijk bij onze annuleringsvoorwaarden.

Nee, u dient de gehele cursus in 1x te volgen. Wanneer u van tevoren weet dat u niet aan de aanwezigheidscriteria kunt voldoen, kunt u niet deelnemen. U dient zich in dat geval in te schrijven voor een editie waar u geheel aan mee kunt doen. Wanneer u onverhoopt tijdens de cursus uitvalt en verdere deelname moet staken, kunt u contact opnemen voor de mogelijkheden tot inhalen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Ja, indien u een relevante, academische vooropleiding heeft, kunt u deelnemen aan de basiscursus. Om verder te gaan met het traject tot geregistreerd CGT-therapeut (volgens de voorwaarden van de VGCT), is het wel vereist dat u werkzaam bent binnen een GGZ-setting. Dit heeft te maken met de inhoud en opbouw van de vervolgopleiding en het supervisietraject.

Schematherapieopleidingen

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I-stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo’er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden. Mocht dit voor u gelden, neem dan voor inschrijving contact op met Psy-zo! Onderwijs door middel van het sturen van een e-mail met daarin kort uw opleiding(en) en werkervaring naar onderwijs@psy-zo.nl.

U kunt meedoen aan de basisopleiding, indien u aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging (of in opleiding daartoe). Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
 • Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.
 • Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Overige cursussen en workshops

Ja, mits u ook met cliënten werkt, en geschoold bent in gespreksvaardigheden. Houdt u er wel rekening mee dat de workshop in principe gericht is op WO-geschoolden, en het niveau daarop aangepast is.

Nee, u kunt 1 of 2 uur missen, die gecompenseerd kunnen worden door een vervangende opdracht.

Het is bij deze cursus vooral van belang dat u kennis hebt van, en ervaring hebt met Cognitieve Gedragstherapietechnieken en ervaring hebt met het behandelen van trauma’s. Er wordt vanuit gegaan dat dit voor u bekend terrein is. Houdt u er wel rekening mee dat de workshop in principe gericht is op WO-geschoolden, en het niveau daarop aangepast is.

Uitgangspunt bij onze workshops is altijd de erkende basiscursus. Wanneer er wordt vermeld dat er minimaal een basisopleiding EMDR moet zijn gevolgd, staat dit gelijk aan het niveau van de door de VEN erkende basisopleiding en wordt dat als basiskennis verondersteld. Wanneer u elders een opleiding heeft gevolgd en uw kennis afwijkend of niet toereikend is, is deelname niet mogelijk.

Accreditaties

Het is niet altijd mogelijk om bij een workshop voor alle beroepsgroepen accreditatie aan te vragen omdat het onderwerp van de workshop niet aansluit bij de beroepsgroep. Is het voor u van belang dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere (beroeps) vereniging dan reeds is aangevraagd? Neemt u dan tijdig contact op om te bespreken of dit mogelijk is. Dit dient minimaal 3 maanden van tevoren aangevraagd te worden. Op de cursuspaginas staat per workshop vermeld voor welke beroepsgroepen accreditatie is aangevraagd en of deze accrediatie reeds is toegekend.

In sommige gevallen is dit mogelijk, dit kunt u navragen bij de desbetreffende beroepsvereniging. Na afloop van de opleiding of workshop krijgt u een certificaat, die u kunt uploaden in het nascholingsdossier. Bewaar deze dus goed.

Na het succesvol afronden van de opleiding of workshop voeren wij binnen 3 weken na afloop de presenties in in PE-online. Zijn uw punten niet bijgeschreven, heeft u de registratienummers doorgegeven en is er wel accreditatie toegekend? Neem dan contact op met Psy-zo! Onderwijs door een email te sturen met uw registratienummers. We kunnen uw aanwezigheid dan alsnog invoeren. Vermeld bij inschrijven voor een cursus altijd de relevante nummers, zonder deze informatie kunnen wij de aanwezigheid niet invoeren.

Online onderwijs

Nee. Wanneer een bijeenkomst live wordt aangeboden, doen wij dat omdat deze niet online kan worden aangeboden. Het is dan ook niet mogelijk om alsnog digitaal aan te sluiten.

Nee, wanneer u zich inschrijft voor een onderwijsbijeenkomst wordt u op de geplande datum en tijd online verwacht. Het is niet mogelijk om bijeenkomsten later (nog eens) terug te kijken.

Nee, helaas is dit niet mogelijk. We verkrijgen onze accreditaties mede op basis van een maximaal aantaal deelnemers per cursus. Het is niet mogelijk om dit aantal bij een online cursus ineens te verhogen. Daarbij gaat dit ook ten koste van de aandacht die de docent aan deelnemers kan geven.

Voor een online cursus gelden dezelfde aanwezigheidsvoorwaarden als bij een live cursus. Het is dus niet mogelijk om tussentijds uit te liggen, eerder weg te gaan, later aan te schuiven etc. Er wordt verwacht dat u de gehele dag(-en) aanwezig bent. Indien u onverhoopt uitvalt, dient u de cursus(dag) later in te halen.

Tenzij anders vermeld zijn de lestijden van de online bijeenkomsten gelijk aan de tijden van de live-bijeenkomsten. In een enkel geval zijn de eindtijden aangepast, dit staat dan vermeld op de desbetreffende cursuspagina. In bijna alle gevallen is dit van 09.30-17.00 uur. De link wordt altijd ruim van te voren open gezet, zodat alle deelnemers tijdig kunnen inloggen.

De prijzen zoals ze nu op de cursuspagina’s zijn vermeld, zijn aangepast aan de online variant. Hierbij wordt het wegvallen van koffie, thee, lunch en printkosten gecompenseerd.

Neem bij annulering altijd contact met ons op door een e-mail te sturen naar onderwijs@psy-zo.nl. Wij hanteren de annuleringstermijnen en -voorwaarden zoals hier vermeld. Soms zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld iemand anders te laten deelnemen in uw plaats. Overleg daarom altijd over de opties.

Algemene vragen

Ja, u kunt en mag altijd kolven tijdens de lesdagen. U kunt dit zelf even aan de docent aangeven. In het leslokaal is een koelkastje aanwezig, wij kunnen u op de dag zelf een ruimte wijzen waar u gebruik van kunt maken.