Veel gestelde vragen

EMDR-opleidingen

Ja. Voor de eerste 2 dagen van de opleiding geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Wanneer hier niet aan kan worden voldaan, kan de opleiding niet voortgezet, danwel gestart worden. Bij het missen van (een gedeelte van) de eerste 2 dagen, dient de hele cursus opnieuw gestart te worden. Zie ook onze annuleringsvoorwaarden. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Er zijn beperkt mogelijkheden voor het inhalen van een gemiste videodag, dit kan dus alleen in uitzonderlijke gevallen. Deze plekken zijn bestemd voor deelnemers die onverwacht en door overmacht uitvallen tijdens een lopende cursus. Wanneer u van tevoren weet dat u niet alle dagen aanwezig kunt zijn dient u zich in te schrijven voor een editie waar u wel alle dagen kunt volgen.
Aan het inhalen van een videodag zijn kosten verbonden.

Dit is alléén mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Hierbij valt te denken aan:

  • het wisselen van baan, waardoor de doelgroep waarmee u werkt veranderd,
  • het werken met beide doelgroepen

Wanneer u alleen werkt met kinderen, jeugd, of volwassenen met een verstandelijke beperking dient u de opleidingsroute EMDR K&J te volgen.

Indien u onder de uitzonderingen valt is het beleid als volgt:

  • Volledige basistraining voor volwassenen gevolgd? Dag 3 (helemaal) en dag 4 (ochtend) van de KJ-training zijn verplicht om te volgen (aanvullende kennis en video’s met KJ).

Neemt u, voordat u zich hiervoor wilt aanmelden altijd eerst contact op met Psy-zo! Onderwijs door een e-mail te sturen naar onderwijs@psy-zo.nl. Er is voor dit traject een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Kijk ook op: EMDR KJ / veel gestelde vragen.

Let op: andersom kan dit wel! Indien u de basisopleiding Kind en Jeugd hebt gedaan, kunt u altijd deelnemen aan de vervolgopleiding Volwassenen.

Ik heb door omstandigheden een (gedeelte van) een video-dag gemist, kan ik dit inhalen?

Indien een hele video dag gemist wordt dan mag dit niet gecompenseerd worden met een vervangende of supervisie-opdracht. Een supervisie-opdracht is ervoor bedoeld om iemand voortijds (met een geldige reden), bijvoorbeeld een uur of een half uur eerder op de cursusdag te laten vertrekken. Wanneer er een langere periode, of een gehele dag, wordt gemist dient dit volledig ingehaald te worden. Let op: hier zijn extra kosten aan verbonden, kijk hiervoor bij Aanwezigheid & Annuleren.

Ik heb dag 3 gemist, kan ik dit ook compenseren met nog een keer dag 4 en vice versa?

Nee, deze dagen zijn niet inwisselbaar. Dit geldt voor alle cursussen, dus voor zowel de basis- als de vervolgtrainingen. U dient de daadwerkelijk gemiste dag in te halen. Let hierbij op: er zit een opbouw in de opleiding. Wanneer u dag 3 mist, dient u deze eerst in te halen alvorens dag 4 bij te kunnen wonen.

In dit geval is het aan te raden om de route EMDR Kind & Jeugd te volgen. Aan te raden is om de supervisie te volgen bij een supervisor die ervaring met beide doelgroepen heeft.

Om lid te blijven van de Vereniging EMDR Nederland dient u binnen 3 jaar na afronden van de basistraining gestart te zijn met de erkende EMDR vervolgtraining, waarna de registratie voor het practitionerschap binnen 6 jaar na afronden van de basistraining dient te zijn aangevraagd. Indien u geen lid bent / wilt blijven, zijn deze termijnen niet van toepassing. Kijk voor alle voorwaarden van de Vereniging EMDR Nederland op de website van de vereniging.

Binnen welk tijdsbestek dient de basis- danwel vervolgopleiding gevolgd te worden?

Er is vooralsnog gene maximale termijn vast gesteld waarin uiterlijk de laatste dag ingehaald mag worden. Dit mag dus ook nog na 1 of 2 jaar gedaan worden.

Uitgangspunt bij onze workshops is altijd de erkende basiscursus. Wanneer er wordt vermeld dat er minimaal een basisopleiding EMDR moet zijn gevolgd, staat dit gelijk aan het niveau van de door de VEN erkende basisopleiding en wordt dat als basiskennis verondersteld. Wanneer u elders een opleiding heeft gevolgd en uw kennis afwijkend of niet toereikend is, is deelname niet mogelijk.

CGT-opleidingen

Nee, de voorwaarden zijn als volgt:

  • Maximaal 10% van de contacttijd is verzuimd: er kan worden volstaan met het inhalen van de voor de verzuimde uren opgegeven huiswerkopdrachten
  • 10 – 20% van de contacttijd is verzuimd: er moeten extra opdrachten worden uitgevoerd ter compensatie van de gemiste uren.
  • Meer dan 20% van de contacttijd is verzuimd: de gemiste bijeenkomsten moeten worden ingehaald in een andere cursus. Pas na het inhalen mag, wanneer aan de andere voorwaarden is voldaan, een verklaring van geslaagd zijn worden afgegeven. Gemiste sessies moeten binnen een jaar na het einde van de cursus zijn ingehaald.

Let op: aan het inhalen van cursusdagen zijn kosten verbonden, tevens is dit niet bij elke cursus mogelijk in verband met het maximale aantal deelnemers. Neem daarom altijd contact met ons op wanneer u (teveel) dagen mist, en kijk bij onze annuleringsvoorwaarden.

Nee, u dient de gehele cursus in 1x te volgen. Wanneer u van tevoren weet dat u niet aan de aanwezigheidscriteria kunt voldoen, kunt u niet deelnemen. U dient zich in dat geval in te schrijven voor een editie waar u geheel aan mee kunt doen. Wanneer u onverhoopt tijdens de cursus uitvalt en verdere deelname moet staken, kunt u contact opnemen voor de mogelijkheden tot inhalen. Hier zijn altijd kosten aan verbonden.

Ja, indien u een relevante, academische vooropleiding heeft, kunt u deelnemen aan de basiscursus. Om verder te gaan met het traject tot geregistreerd CGT-therapeut (volgens de voorwaarden van de VGCT), is het wel vereist dat u werkzaam bent binnen een GGZ-setting. Dit heeft te maken met de inhoud en opbouw van de vervolgopleiding en het supervisietraject.

Schematherapieopleidingen

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I-stoornissen.  Mocht dit voor u gelden, neem dan vóór inschrijving contact op met Psy-zo! Onderwijs door kort uw opleiding(en), CV, werksetting en -ervaring te mailen naar onderwijs@psy-zo.nl

U kunt, bij uitzondering en alleen in geval van overmacht, één losse dag inhalen bij een andere cursus. U dient hiervoor altijd contact met ons op te nemen voor de mogelijkheden. Tevens zijn hier kosten aan verbonden.

Accreditaties

Het is niet altijd mogelijk om bij een workshop voor alle beroepsgroepen accreditatie aan te vragen omdat het onderwerp van de workshop niet aansluit bij de beroepsgroep. Is het voor u van belang dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere (beroeps) vereniging dan reeds is aangevraagd? Neemt u dan tijdig contact op om te bespreken of dit mogelijk is. Dit dient minimaal 3 maanden van tevoren aangevraagd te worden. Op de cursuspaginas staat per workshop vermeld voor welke beroepsgroepen accreditatie is aangevraagd en of deze accrediatie reeds is toegekend.

In sommige gevallen is dit mogelijk, dit kunt u navragen bij de desbetreffende beroepsvereniging. Na afloop van de opleiding of workshop krijgt u een certificaat, die u kunt uploaden in het nascholingsdossier. Bewaar deze dus goed.

Na het succesvol afronden van de opleiding of workshop voeren wij binnen 3 weken na afloop de presenties in in PE-online. Zijn uw punten niet bijgeschreven, heeft u de registratienummers doorgegeven en is er wel accreditatie toegekend? Neem dan contact op met Psy-zo! Onderwijs door een email te sturen met uw registratienummers. We kunnen uw aanwezigheid dan alsnog invoeren. Vermeld bij inschrijven voor een cursus altijd de relevante nummers, zonder deze informatie kunnen wij de aanwezigheid niet invoeren.

Online onderwijs

Nee. Wanneer een bijeenkomst live wordt aangeboden, doen wij dat omdat deze niet online kan worden aangeboden. Het is dan ook niet mogelijk om alsnog digitaal aan te sluiten.

Nee, wanneer u zich inschrijft voor een onderwijsbijeenkomst wordt u op de geplande datum en tijd (online) verwacht. Het is niet mogelijk om bijeenkomsten later (nog eens) terug te kijken.

Nee, helaas is dit niet mogelijk. We verkrijgen onze accreditaties mede op basis van een maximaal aantaal deelnemers per cursus. Het is niet mogelijk om dit aantal bij een online cursus ineens te verhogen. Daarbij gaat dit ook ten koste van de aandacht die de docent aan deelnemers kan geven.

Voor een online cursus gelden dezelfde aanwezigheidsvoorwaarden als bij een live cursus. Het is dus niet mogelijk om tussentijds uit te loggen, eerder weg te gaan, later aan te schuiven etc. Er wordt verwacht dat u de gehele dag(-en) aanwezig bent. Indien u onverhoopt uitvalt, dient u de cursus(dag) later in te halen.

Tenzij anders vermeld zijn de lestijden van de online bijeenkomsten gelijk aan de tijden van de live-bijeenkomsten. In een enkel geval zijn de eindtijden aangepast, dit staat dan vermeld op de desbetreffende cursuspagina. In bijna alle gevallen is dit van 09.30-17.00 uur. De link wordt altijd ruim van te voren open gezet, zodat alle deelnemers tijdig kunnen inloggen.

De prijzen zoals ze nu op de cursuspagina’s zijn vermeld, zijn aangepast aan de online variant. Er is dus geen restitutie op de genoemde cursusprijzen mogelijk.

Voor online onderwijs gelden dezelfde annuleringstermijnen en -voorwaarden zoals hier vermeld. Soms zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld iemand anders te laten deelnemen in uw plaats. Overleg daarom altijd over de opties.

Financiële vragen

Voor de grotere opleidingen is dit mogelijk. Neem hiervoor altijd even contact met ons op door een email met een betalingsvoorstel te sturen naar onderwijs@psy-zo.nl

Wij gaan altijd uit van de factuurgegevens zoals u die zelf invult bij aanmelding voor de cursus. Mochten deze gegevens wijzigen, stuur dan een email met de nieuwe gegevens naar onderwijs@psy-zo.nl en vermeld daarbij om welke cursus het gaat.

STAP-budget

Dit kan per persoon één keer per jaar bij het bij het UWV. Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode voor STAP-budget. De volgende aanvraagperiode start op maandag 2 januari 2023 om 10:00 uur.

Ja! Dit betekent dat jij als cursist met jouw STAP-subsidie een eendaagse of meerdaagse cursus/opleiding bij ons kunt volgen! Let er bij het aanvragen van de STAP-subsidie en het aanmelden bij één van onze cursussen/opleidingen goed op dat de startdatum valt binnen het juiste tijdspad. Dit houdt in dat de scholing binnen 4 weken tot 3 maanden na de aanvraagperiode moet starten.

Voorbeeld: je hebt jouw subsidieaanvraag bij het UWV op 2 januari 2023 gedaan, dan kun je een cursus volgen die start tussen 30 januari 2023 en 3 mei 2023. Je mag STAP-budget ieder kalenderjaar gebruiken voor één STAP-opleiding. Je mag dus niet meerdere (goedkopere) cursussen combineren in één STAP-aanvraag. Je mag per kalenderjaar dus maximaal één cursus starten met STAP-budget en hiervoor kun je maximaal €1.000,- vergoed krijgen.

Kom jij in aanmerking voor het STAP-scholingsbudget en valt scholing die jij wilt volgen binnen drie maanden na de aanvraagperiode? Dan kun jij je via onze website inschrijven voor één van onze scholingen.

Je kunt je via onze website inschrijven voor de desbetreffende cursus of opleiding. U kunt dan in het veld ‘opmerkingen’ aangeven dat je gebruik wilt maken van het STAP budget.  Na de inschrijving ontvang je van ons een bevestigingsmail. Wij sturen dan een aanvullende e-mail met het STAP-aanmeldbewijs.

Gezien het budget voor de subsidieaanvragen per tijdvak snel gaat, is het van belang dat je je vóór aanvang van het tijdvak (=2 januari 2023) inschrijft via onze website, zodat je al over het STAP-aanmeldbewijs beschikt. Deze kun je dan direct bij de aanvang van de start van het tijdvak indienen.

Kijk op de website van het UWV hoe het aanvragen in zijn werk gaat.

Is je aanvraag goedgekeurd dan wordt het STAP-budget overgemaakt naar de rekening van Psy-zo! Onderwijs, je hoeft daar dus verder niets voor te doen.

Voorbeeld 1
Volg je een cursus die minder dan €1000 kost, dan ontvang je dat bedrag als subsidie. Voorbeeld: je schrijft je in voor de cursus Werken met het Lichaam bij Trauma, welke €245,- kost. Dit is het bedrag dat je aan subsidie ontvangt. Dit bedrag wordt na goedkeuring van je subsidieaanvraag door het UWV overgemaakt op de rekening van Psy-zo! Onderwijs. Daar hoef je zelf dus niets voor te doen.

Voorbeeld 2
Volg je een cursus die meer dan €1000,- kost, dan ontvang je €1000,- aan subsidie. Voorbeeld: je schrijft je in voor de basiscursus CGT, welke €3295,- kost. Je ontvangt dan €1000,- aan subsidie. Dit bedrag wordt na goedkeuring van je subsidieaanvraag door het UWV overgemaakt op de rekening van Psy-zo! Onderwijs. Je krijgt dan nog een factuur voor het restant van €2295,-

Mocht je je aan willen melden voor het STAP-budget, maar het lukt niet om dit toegekend te krijgen, dan gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden. Het is dus niét mogelijk om last-minute kosteloos te annuleren mocht u geen STAP-budget krijgen.

Algemene vragen

Ja, u kunt en mag altijd kolven tijdens de lesdagen. U kunt dit zelf even aan de docent aangeven. In het leslokaal is een koelkastje aanwezig, wij kunnen u op de dag zelf een ruimte wijzen waar u gebruik van kunt maken.

Ja, bij onze onderwijslocatie op het Zerniketerrein is voldoende parkeergelegenheid. Let op: parkeren aan de openbare weg is niet toegestaan, hier wordt regelmatig op gecontroleerd.