Privacyreglement

Wij vinden dat de privacy van onze deelnemers en de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven, gedurende uw bezoeken aan onze onderwijsinstelling en het bezoeken en gebruiken van onze website en bijbehorende diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Bijvoorbeeld als u een formulier op de website invult, zoals het contact- en inschrijfformulier, of ons een e-mail stuurt. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens. Wij hebben dit verder uitgewerkt in onderstaand Privacyreglement.

Privacyreglement Psy-zo! Onderwijs

Persoonlijke gegevens
Uw gegevens (naam, adres, etc.) die voor het verlenen van onze diensten in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere organisatie is verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Naar aanleiding hiervan is een privacyreglement opgesteld voor Psy-zo! Onderwijs. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder uw toestemming mogen wij nooit gegevens doorgeven aan derden.

Administratie
In onze administratie bewaren wij enkel die gegevens die van belang zijn om onze dienstverlening op een juiste manier vorm te geven en te voldoen aan wettelijke bewaartermijn, zoals die voor de belastingdienst.

Artikel 1
Algemene bepalingen

Terminologie en begripsbepaling van wet en reglement

A. Persoonsgegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.
B. Persoonsregistratie: een samenhangende verzameling van op natuurlijke personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.
C. Betrokkene: de natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens in een persoonsregistratie zijn opgenomen.
D. Verantwoordelijke: degene die zeggenschap heeft over een persoonsregistratie.
E. Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke gegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
F. Het verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.
G. Verstrekken van gegevens aan derden: verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie aan een persoon of instantie buiten de organisatie van de houder, met uitzondering van het verstrekken aan de bewerker of de betrokkene
H. De wet: De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 2
Werking en doel van de registratie:

  1. In het reglement komt aan de orde al hetgeen onder gewone omstandigheden met betrekking tot de registratie wordt verricht en uit een oogpunt van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen van belang zijn.
  2. De persoonsregistratie heeft tot doel het vastleggen van persoonsgegevens, het bieden van individuele informatie en het verstrekken van collectieve informatie over betrokkenen ten behoeve van het goed functioneren van de hulpverlening en de organisatie.

Artikel 3
De persoonsregistratie van de organisatie bevat gegevens over de volgende categorieën van personen:

  1. Deelnemers
  2. Werknemers

Artikel 4
De persoonsregistratie – die bij Psy-zo! Onderwijs bestaat uit een geautomatiseerde administratie  – kan de volgende gegevens bevatten:

1. Deelnemers
1. De voor een goede (financiële) administratie noodzakelijke gegevens.
2. De voor informatieve doeleinde (nieuwsbrieven ed.) benodigde gegevens.

2. Werknemers

  1. Arbeidsovereenkomst
  2. Verslagen van functioneringsgesprekken (zie reglement functioneringsgesprekken)
  3. Verslagen van visitatie

Artikel 5

Het beheer van de persoonsregistratie

  1. Het management draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
  2. Medewerkers, die uit hoofde van hun functie kennis nemen van geregistreerde persoonsgegevens, zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is; zij mogen die niet aan onbevoegden meedelen.

Artikel 6

Rechtstreeks toegang tot de registratie hebben:

Management:                                Artikel 4.1 en 4.2
Baliemedewerker:                        Artikel 4.1
Administratief medeweker:       Artikel 4.1

Artikel 7
Het uitwisselen van gegevens geschiedt alleen na toestemming van de deelnemer. In principe delen wij nooit gegevens met derden.

Artikel 8
De verantwoordelijke is verplicht de betrokkene waarover gegevens worden opgenomen mede te delen dat dit het geval is.

Artikel 9
Verwijderen van gegevens:

Op verzoek kan deelnemer worden uitgeschreven uit onze database en zodoende geen nieuwsbrieven ed. meer ontvangen.

Artikel 10
Dit reglement treedt in werking op 3 mei 2021.

Artikel 11
In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management/verantwoordelijke.